รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 7
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงระพีพร  สิงห์บรรชา
 
1. นางนารี  แก้วหานาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวศิขรินธาร  จันทา
 
1. นางลาวัลย์  ดำรงค์ธรรมสกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คุณาจารย์
 
1. นายสุนทร  จงปัตนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวปรัชญาพร  จรภัย
 
1. นางสาวกรวยทอง  แย้มศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  หมวกพิมาย
 
1. นางนารี  แก้วหานาท
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายตรีเพชร  เมืองศรี
 
1. นางสาวจาริณี  ฤทธิ์พันธ์ม่วง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประสุข 1. เด็กหญิงเจริญขวัญ  นาสุข
 
1. นายอภิเดช  ผึ่งไธสง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายฐิติชัย  ดุ้งกลาง
 
1. นายเจียมศักดิ์  ชนะค้า
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  ดีรักษา
2. นางสาวณัฐกานต์  พรมจันทร์
3. นางสาวศิริราวรรณ  พันธ์อินทรป้อ
 
1. นางสุภาพร  ยอดนครจง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงธีรนันท์  มีพิมาย
2. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  นาคดี
 
1. นายเชษฐพงษ์  ผึ้งทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวณัฐฐินันท์  มีศิลป์
2. นายณัฐพล  ตรียมณีรัตน์
 
1. นางนงลักษณ์  ผายพิมาย
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  คชวรานนท์
2. เด็กชายพชรพล  แข็งกระโทก
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติจิรัฐิติกาล
 
1. นางทัศนีย์  รอดกลาง
2. นางวรกมล  ยางกลาง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกิตติพชญ์  พิมพา
2. นายมาติลท์   เพ็งวิสาภาพพงษ์
3. นางสาวสุดารัตน์  สุขพเนาะ
 
1. นายสมพร  บุญประมวล
2. นายศุภณัฐ  มุ่งผลกลาง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละโว้ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  คะระมาส
2. เด็กหญิงพรธิรา  คาบพิมาย
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  พี่พิมาย
 
1. นางสาวไพลิน  กึนพันธ์
2. นางสาวสุกัญญา  นนตานอก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายคมชาญ  มะลิงาม
2. เด็กชายธรรศดนัย  ถวิลหวัง
 
1. นางรัศมี  สุขเกษม
2. นายไพฑูรย์  สัตย์ซื่อ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายคชาธาร  มะลิงาม
2. นายธนกร  อินยาพงษ์
 
1. นางมยุรี  วงศ์สวัสดิ์อาภา
2. นายธีรนันท์  นามเสริมศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กชายอธิวัฒน์  วงศ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวนางสาวมณีรัตน์  สุปะมา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายธนกฤต  ปซิสิขัง
 
1. นางสาวปรารถนา  คิดถูก
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  บำรุงนา
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กิ่งก้าน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รวยสูงเนิน
 
1. นางสาวสุนทรี  เพียรเพชร
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาววาสนา  พรหมสูตร
2. นางสาวเขมจิรา  ตะเภาไธสง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  งางาม
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางสาวสุมิตรา  นาคเครือ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชินกลาง
2. เด็กหญิงสกาย  นาดี
3. เด็กหญิงสโรชา  บุญนอก
 
1. นางวิลาวรรณ์  พัฒนกุล
2. นาย-  -
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวชลลดา  เกิดสุข
2. นายธนกฤต  พิณกระโทก
3. นางสาวนวแพรว  มะลิลา
 
1. นายสรวิชญ์  ลำเลียง
2. นายศิลปชัย  อ่วมวงษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  บัวศรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มุ่งดี
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  สินอยู่
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางสาววรินท์ศยา  พรหมในเมือง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกชกร  ด่านกระโทก
2. นายณัฐพนธ์  จันทร์กระจ่าง
3. นายธนาคาร  แนบกลาง
 
1. นางสาวภัทรชา  สุขสบาย
2. นายพรพิพัฒน์  รัตนสิงห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หงษ์ทอง
2. เด็กชายเจษฎา  ด้วงคงสุข
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางสาววรินท์ศยา  พรหมในเมือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายพสธร  วัชรพาณิชย์
2. นายเมธี  แตงอ่อน
 
1. นายจรัญ  เข็มพิมาย
2. นางนันท์นภัส  เชิดฉาย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพงษ์   พรมหมอก
2. เด็กชายเกรียงไกร    แก้วสระน้อย
 
1. นายธรรมาธรณ์   โพธิ์สกุลหอม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์อ่อน
2. เด็กชายศิริวัฒน์  คุ้มเหล่ายูง
 
1. นางพรรณา  แสนคำ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภัส  บุญศิริ
2. เด็กหญิงกันตินันท์  งามสุวรรณ์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  กลบกระโทก
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชโสภา
5. เด็กชายนภดล  หมอดี
 
1. นายบวรพงศกร  ชมทวี
2. นายธนวัฒน์  ธีรพงศธร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวชญานี  จอยนอก
2. นางสาวณัชชิชา  รถเพ็ชร
3. นางสาววราภรณ์  น้ำคำ
4. นางสาววัชราภรณ์  โขงรัตน์
5. นางสาวสโรชา  อย่างบุญ
 
1. นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวอัญชลี  สีลากุล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิยา  อยู่สอน
2. เด็กหญิงบุญญาพา  พรหมมงคล
3. เด็กชายสุธินันท์  แสนขยัน
4. เด็กหญิงสุภาวดี  เสริมศรี
5. เด็กหญิงอภิสรา  ศาลางาม
 
1. นางวรินทร  ทวีนันท์
2. นางสาวขนิษฐา  งามศิริ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 1. นางสาวญดาพร  พลโดด
2. นางสาวณัฐริกา  ทำกิน
3. นางสาวพิสชา  แหลมทอง
4. นางสาววารุณี  ลายนอก
5. นางสาวสุชัญญา  พิมพ์อุบล
 
1. นางสาวนุชจรี  โสภัณฑ์
2. นางสาวประกายดาว  บุญแย้ม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เกวียนโคกกรวด
2. เด็กหญิงชนิดา  ชั้นดี
3. เด็กหญิงธีรนุช  ยับจอหอ
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  หีบพิมาย
5. เด็กหญิงเพชรดา  เชื้อหมอ
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นายประจวบ  ณ วงศ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวปุณยวีร์  โพยนอก
2. นายวีรยุทธ  ปุราทะกา
3. นายอรรถพล  จุ้ยไธสง
4. นายอัครเดช  พลดงนอก
5. นายเกียรติศักดิ์  จิตเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต  ชาวโพนทอง
2. นายประยุงศักดิ์  ฤทธิ์ไธสง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ชอบโคกกรวด
2. นายชัชชยันต์  วิชชาพิณ
3. นายฐิติวัฒน์  ถนัดค้า
4. นางสาวณัฎฐณิชา  สาคุณ
5. นายณัฐพนธ์  เลิศพิพัฒน์
6. นางสาวณัฐริกา  ขวดพุทรา
7. นางสาวดาวเรือง  แก้ววัฒน์
8. นายทะนงศักดิ์  ขอพิมาย
9. นางสาวนิภา  เยี่ยงเสือ
10. นางสาวนุจริน  เลียมขุนทด
11. นางสาวพัชรินทร์  เปรมไธสง
12. นางสาววันวิสาข์  หลงพิมาย
13. นางสาวศุภิสรา  พงษ์พิมาย
14. นางสาวสุนิชา  บัวแก้ว
15. นายสุพจน์  สุราแป๊ะตั้ง
16. นางสาวอมรรัตน์   สอบเหล็ก
17. นางสาวอริสรา  พิมพ์ปรุ
18. นายเทพฤทธิ์  โม่งทองหลาง
19. นางสาวเบญญาภา  คนเพียร
20. นายโกศล  ระบือพิณ
 
1. นางสาววีณา  วัดกลาง
2. นางสาวสุจิตรา  กาสสกุล
3. นางชรัณรัตน์  บุญชุ่ม
4. นางสาวธนัชชา  สีเหลือง
5. นางสาวชนัญชิดา  สืบค้า
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวภัชราพรรณ  สีชมภู
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. นางสาวหัสญา  ศรีแก้ว
 
1. นายวีระพล  เรือกิจ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงเรือนแก้ว  แกล้วกล้า
2. เด็กชายเสกสรร  กุลี
 
1. นางสาวภัชราพรรณ  สีชมภู
2. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์สุวรรณ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายกิตติพงษ์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวปภัสรา  ประจะเนย์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มากพูน
2. นางสาวจุไรรัตน์  หวังมวนกลาง
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  ล้อมวงศ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงจีรนันท์  มาลีงาม
4. เด็กหญิงชณิดา  กลืนกระโทก
5. เด็กหญิงชุติมาพร  สุขหนา
6. เด็กหญิงณิชมณ  ประสงค์ใด
7. เด็กหญิงนริศรา  เขียวสันเทียะ
8. เด็กหญิงปรียาพร  ปัตฐาทรัพย์
9. เด็กหญิงพรนภา  ทัพพิลา
10. เด็กหญิงพีรยา  คงน้ำ
11. เด็กหญิงภัทราพร  เกี้ยวไธสง
12. เด็กหญิงมัทนพร  แก่นสิน
13. เด็กหญิงวริศรา  พูลสะดี
14. เด็กหญิงวัศยา  มณีทัพ
15. เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขุน
 
1. นายสุกิจ  สีชมภู
2. นายนันทิวัฒนะ  พาบุดดา
3. นางสาวปาริฉัตร  เสนาโนฤทธิ์
4. นางสาวจริยา  โพธิ์เจริญ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงรัชนี  ศรีเสนพิลา
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายธนากร  ศรีนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายจตุรพร  ยังพิทักษ์เกียรติ
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ปรีเปรม
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กำพุฒกลาง
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวปรินดา  เจริญพร
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงพรนภัส  ไพรเย็น
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายธนวัฒน์  จันทร์พิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. เด็กหญิงวรรัตน์  นามวงค์
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  แดงชำรัมย์
 
1. นางอนงค์  ปีนะภา
2. นายสุรศักดิ์  หมู่เพชร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงอภิสรา  ผิผ่วนนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  ดีนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายจตุพล  ปิดตาธะสา
2. เด็กชายพิทักษ์  นาสาลี
3. เด็กชายอัษฏายุธ  กล้วยกลาง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายณัฐพนธ์  เวียกไธสง
2. นายอนุวัฒน์  ทาดาจันทร์
3. นายอัครพล  นาคนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงนพรดา  เหล็กกนก
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นาแพง
3. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  พิทักษ์
5. เด็กชายสรรญเพชญ  แก้วเขียว
6. เด็กหญิงสริพร  จงกล
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายอดุลย์  สิงห์พิมาย
3. นายบัญชา  ปะโมทะโก
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวกุลญาภัทร์  ทองศรีมะดัน
2. นายคณัญญ์ยศ  ตั้งวิริยะโภคิน
3. นายณัฐพล  เทียมเลิศ
4. นายดนัย  พาชื่นใจ
5. นางสาวสุปรียา  ทบอุด
 
1. นายเสกสรร  มีหลง
2. นายธีรภัทร์  ศิริกุล
3. นายกฤษณ์  กาคำผุย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โยนอก
2. นางสาวกัญญารัตน์  สันติรักษ์พงษ์
3. นางสาวขนิษฐา  สิทธิจันทร์
4. นายคณัญญ์ยศ  ตั้งวิริยะโภคิน
5. นางสาวจุฑาพร  ประทีปทอง
6. นางสาวชลธิชา  หยั่งบุญ
7. เด็กชายชัชวาล  คิดถูก
8. เด็กชายชินวัตร  แซ่ลิ้ม
9. เด็กหญิงช่อผกา  มาราสี
10. นายณัฐพนธ์  จิตรไธสง
11. นายณัฐพล  จอดนอก
12. เด็กชายดลวาการ  โฮมวงค์
13. นายทวีศักดิ์  มงคลวงษ์
14. นายธนกฤต  อุ่มครบุรี
15. นายธนาวุฒิ  รุ่งไธสง
16. เด็กหญิงธัญพร  โสภาไฮ
17. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทนไธสง
18. นายธีรภัทร์  ราชภักดิ์
19. เด็กหญิงนริศรา  คำสิงห์นอก
20. เด็กหญิงนวรัตน์  นานอก
21. นางสาวนันทนา  ปัดไธสง
22. เด็กหญิงปิยวรรณ  นันชนะ
23. เด็กหญิงรมิดา  จิตสม
24. นายราชวัตร์  ลัดดี
25. นางสาวริสา  ธงชัยธนาวุฒิ
26. นางสาวรุ่งทิวา  เวียนไธสง
27. นายวัชรพงศ์  ใหญ่กระโทก
28. นายวิรุฬห์  แทนไธสง
29. นายศรายุทธ  สนสนิท
30. นางสาวศศินันท์  สืบนุการณ์
31. นางสาวศุภางค์  ศรีอ่อนตา
32. นางสาวศุลีพร  โพธิรัตน์
33. นางสาวสุนิสา  นรภาร
34. นายสุภเวช  แซงเกศ
35. นางสาวสุวาทินี  ยังหวาน
36. นายอนุสรณ์  มาระศรี
37. นางสาวอริสา  เตตานัง
38. นายอาเขตต์  นามไธสง
39. นายเกียรติศักดิ์  การนอก
40. นางสาวเพ็ญนิภา  จันทินัย
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
2. นางสาวศุภมาส  ภูมูล
3. นายเสกสรร  มีหลง
4. นายกฤษณ์  กาคำผุย
5. นายธีรภัทร์  ศิริกุล
6. นายพูนสวัสดิ์  สุคนธพงศ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกัณภิรมย์  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงคอร์เนเลีย  โบไดท
3. นางสาวจริณญา  โสดาวัฒน์
4. นายจักรี  แถวมะเริง
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  บำรุงกุล
6. เด็กหญิงจิรวรรณ  แก้วจอหอ
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  เงินบำรุง
8. นางสาวฐิติรัตน์  ประนัดเต
9. นางสาวณัฏฐริณีย์  บุญแต่ง
10. นางสาวณัฐพร   ศรีระบุตร
11. เด็กชายณัฐพล  สุกแก้ว
12. เด็กหญิงณัฐริกา   โชคปัญจพร
13. นางสาวธัญญารัตน์  กุลนอก
14. เด็กหญิงนพรดา  เหล็กกนก
15. เด็กชายนันทวัฒน์  นาแพง
16. เด็กหญิงนิธืวดี  กองสูงเนิน
17. นางสาวนีรนุช  ถิ่นทวี
18. นางสาวบัว  ประสพธรรม
19. นางสาวประภาภรณ์  นิตย์เกาะ
20. นายปองพล  สุวรรณปัญญา
21. นางสาวพรนัชชา  วิวาจารย์
22. เด็กชายพัฒนพงษ์  พิทักษ์
23. นายพิพัฒน์  ทองนำ
24. นางสาวลักษมีกานต์  มองพิมาย
25. เด็กชายวรรณธนะ  แก้วระวัง
26. เด็กหญิงวลัยพร  อุดมบุญ
27. เด็กชายวัชรพล  แดงทอง
28. เด็กชายสรรญเพชญ  แก้วเขียว
29. นายสหรัฐ  บุญนอก
30. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
31. นางสาวสุชาดา  หอมสันเทียะ
32. เด็กหญิงสุภาวดี  มนตรีปฐม
33. นายสุรศักดิ์  สรสิทธิ์
34. นางสาวหทัยภัทร  เกาะสังข์
35. เด็กหญิงอทิตญา  นาเท
36. นางสาวอภิญญา   นาคเพชร
37. นางสาวอาทิติยา  จาดนอก
38. นางสาวอารียา  สินค้า
39. นางสาวเกวลิน  ถนัดเลื่อย
40. นางสาวแพรวพรรณ  มัจฉาทอง
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางสมบูรณ์  หอยมุกข์
3. นายศศิธร  นพรัตน์
4. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
5. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
6. นางสาวสุมามาลย์  ทะวาปี
7. นางสาวพฤกษา  พันธ์แก่น
8. นายบัญชา  ปะโมทะโก
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นายบัญชา  ปะโมทะโก
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายธนธัส  น้อยพิมาย
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  บำรุงกุล
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. นางสาวสุภัสรา  วรจักร
 
1. นายธีระพันธุ์  วงค์ธนา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายศักดา  เบ้ามูลตรี
 
1. นายรขต  วรรณศิลปะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายธนธัส  น้อยพิมาย
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงชลกานต์  แก้วอำนวยจิตร
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาววนิดา  เงินพิมพ์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นายคมกฤช  ยิ่งหาญ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายนพฤทธิ์  เปาะสระเกษ
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัมพร  สุลัยมาน
 
1. นายปฏิญญา  สุขเฉย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวสุวาทินี  ยังหวาน
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยลักษณ์  ชุ่มสีดา
2. นางสาวชลธิชา  สุนเจิม
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  พูลขวัญ
4. เด็กหญิงธัญรัศม์  วีระชวาลพัฒน์
5. เด็กหญิงพนิตสุภา  เลิศกมลสิน
6. เด็กหญิงพรพิมล  ชินกลาง
7. เด็กหญิงพีรพร  เพียงพิมาย
8. เด็กหญิงศรัณยพร  แขมพิมาย
9. เด็กหญิงสมฤทัย  แคสันเทียะ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขบุญ
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายอดุลย์  สิงห์พิมาย
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิง พนิตสุภา  เลิศกมลสิน
2. เด็กหญิงกนกภรณ์   วัตสันกรึก
3. เด็กหญิงกัลยลักษณ์  ชุ่มสีดา
4. เด็กหญิงจิตรธิดา  สุดแสนยา
5. เด็กหญิงจิราวรรณ   แก้วจอหอ
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  พูลขวัญ
7. เด็กชายณัฐพล  สุกแก้ว
8. เด็กหญิงธัญณีย์  วีระชวาลพัฒน์
9. เด็กหญิงธัญรัศม์   วีระชวาลพัฒน์
10. เด็กหญิงนพรดา  เหล็กกนก
11. เด็กชายนรบดี  แก้วไทย
12. เด็กชายนันทวัฒน์  นางแพง
13. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
14. เด็กหญิงพรพิมล  ชินกลาง
15. เด็กชายพัฒนพงษ์  พิทักษ์
16. เด็กหญิงพีรพร  เพียงพิมาย
17. เด็กชายภัณฑบดี  แซ่แต้
18. เด็กชายภาสกร  นนท์ธีรเศรษฐ์
19. เด็กชายวรรธนะ  แก้วระวัง
20. เด็กหญิงวลัยพร  อุดมบุญ
21. เด็กชายวัชรพล  แดงทอง
22. เด็กหญิงวิลาสินี  แหลมหลาว
23. เด็กหญิงศรัณยพร  แขมพิมาย
24. เด็กหญิงสมฤทัย  แคสันเทียะ
25. เด็กชายสรรเพชญ  แก้วเขียว
26. เด็กชายสรศักดิ์  แจ้งไพร
27. เด็กหญิงสินจัย  พิศวาท
28. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขบุญ
30. เด็กหญิงสุภาวดี  มนตรีปฐม
31. เด็กหญิงอาทิตญา  นาเท
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายอดุลย์  สิงห์พิมาย
3. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
4. นายบัญชา  ปะโมทะโก
5. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
6. นายอนิวัตน์  โมเหล็ก
7. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
8. นายธีรศิลป์  นิยมสุข
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นายกฤษณ์ตฤณ  เลือดสงคราม
2. นางสาวกัญญารัตน์  นามพิมูล
3. นางสาวกิตติยาภรณ์  แก้วประเสริฐ
4. นายจีรพัฒน์  ปะสุรัมย์
5. นางสาวชญาภา  ยอดพิมาย
6. นางสาวชณุภรณ์  ภูผา
7. นางสาวดวงพร  รักไร่
8. นายนัทธพงศ์  แฟนพิมาย
9. นายปรีชา  แต่งชอบ
10. นางสาวปิยฉัตร  หนูพิมาย
11. นางสาวพรทิพย์  แต่งชอบ
12. นางสาวพัชราภา  พรหมคนซื่อ
13. นายภาณุพงศ์  สดกลาง
14. นางสาวรจรินทร์  ส่งเสริม
15. นายวรกมล  แหวนพิมาย
16. นายวรัชญ์  เพ็ชรเงิน
17. นายวัชรพงษ์  ร่มรื่น
18. นายศรันย์  บุตรดี
19. นางสาวศรินยา  อุตส่าห์ค้า
20. นางสาวศศินา  น้อยพิมาย
21. นางสาวศุภาวดี  ดีขุนทด
22. นางสาวสิราวดี  สืบค้า
23. นางสาวสุธีมา  สีดี
24. นางสาวสุนิตา  ฤทธิ์บุญ
25. นายอาทิตย์  แสงทอง
26. นางสาวอาราตร  ทวนดอน
27. นางสาวอุไรรัตน์  ศรีวิลัย
28. นายเจนณรงค์  บุญมาก
29. นางสาวเพราะรัก  แซ่หุ่น
30. นายเหินฟ้า  รักษาทรัพย์
 
1. นางสาวบุญญารัตน์  ปะนามะโก
2. นายศักดิ์สิทธิ์  โนรินทอน
3. นายนที  ทองหล่อ
4. นายประสงค์  แหวนพิมาย
5. นางสาวปรารถนา  พิมพ์ปรุ
6. นางสุนิพา  พูนศิริ
7. นายเปรียว  ฝันดี
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  วาปีโท
2. เด็กชายกัมปนาท  ค้าขาย
3. เด็กหญิงจณิสตา  หมายสุข
4. เด็กชายจักรภัทร  วัชระวงศ์ทองดี
5. เด็กชายพงศ์พจน์  สกุลวัฒนาพิทักษ์
6. เด็กชายภูริพัฒน์  เหล็กทอง
7. เด็กหญิงระวิวรรณ  ควบพิมาย
8. เด็กหญิงศวัลย์ญา  จันทะ
9. เด็กชายอนามฤณ  ศร๊อ่อนหล้า
10. เด็กหญิงไอรยา  อัตตวิรินะสุวร
 
1. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
2. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์
3. นายพรพิพัฒน์  รัตนสิงห์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวจันทกานต์  เป็นรัมย์
2. นางสาวญานิกา  ขอสินกลาง
3. นายณพกฤษณ์  เช่นพิมาย
4. นางสาวณัฐพร  ปุริเส
5. นายนครินทร์  กล้าดี
6. นางสาวศศิประภา  เนาว์ถึง
7. นายสหรัฐ  ทองน้อย
8. นางสาวสุภัสสร  แสนทวีสุข
9. นายอภิชาติ  ทองวิเศษ
10. นายอาทิตย์  ก้อนคำ
 
1. นางวิไลพร  จงกล
2. นางสาวนิภารัตน์  เลิกนอก
3. นางสาวสุกิจ  นามพลกรัง
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์จันทร์
2. นางสาวกิ่งเพชร  ฉุดพิมาย
3. นางสาวฉัตรชนก  บุญศิริ
4. นางสาววิลาสินี  ศิลา
5. นางสาวศกุลตลา  เพลงดี
6. นางสาวอนุสรา  เทียนชัย
 
1. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
2. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์
3. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล
4. นายยรรยง  ปัญญา
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ชาวดอน
2. เด็กหญิงกัลยกร  คำสิงห์นอก
3. เด็กหญิงขนิษฐา  แหลมจริง
4. เด็กหญิงจันทิมา  รุ่งสุวรรณรักษ์
5. เด็กหญิงจุรินธร  วงศ์สวรรค์
6. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เรืองนา
7. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ตอพล
8. เด็กหญิงปนัดดา  ชนะค้า
9. เด็กหญิงภัควดี  ภูสะอาด
 
1. นางวิไลพร  จงกล
2. นางวัลภา  ธรรมวรางกูร
3. นางชุติมา  สมสอางค์
4. นางไกรศรี  คำมา
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวนิภาพร  ลาพิมล
2. นางสาวปนัดดา  ญาติจันทึก
3. นางสาวพนิดา  มีกลาง
4. นางสาววนิสา  ไทยวง
5. นางสาวศจีณัฐ  ศรีสุวอ
6. นางสาวสุจิตรา  สุทธิสน
7. นางสาวอารียา  พลาหาญ
 
1. นางปัญจนา  ตู้จำนงค์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวขัตติยากร  ต้นทอง
2. นายณพกฤษณ์  เช่นพิมาย
3. นางสาวณัชชา  ศรีริต
4. นางสาวทอฝัน  สารกาญจน์
5. นางสาวประภาพร  ชอบการไร่
6. นางสาวลักษิกา  ดีชัยรัมย์
7. นางสาววิไลลักษณ์  ชาญเชี่ยว
8. นางสาวสุพิชชา  เดชบุรีรัมย์
9. นางสาวอภิญญา  สุดสูงเนิน
 
1. นางวิไลพร  จงกล
2. นางสาวฐิติมา  ทองคร่ำ
3. นายไพฑูรย์  สมสอางค์
4. นายสิทธิพล  รักษา
5. นายพิเดช  ลาวัลย์
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กชายกายสิทธิ์  พรดีมา
2. นายชาญณรงค์  นะวาระ
3. นายณัฐพงษ์  พี่พิมาย
4. นายธนทัต  ช่างทอง
5. นายธนวัฒน์  วงหาร
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
2. นายสมพิศ  พานไหม
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายมงคล  ศิริสุนทร
 
1. นางสาวณัฐพร  เครือทองศรี
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวลลิตวดี  เทียมทัน
 
1. นางสาววรรนิภา  กองมี
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวปริยธิดา  คลังระหัด
 
1. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
 
83 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวอาทิตยา  กลางรัมย์
 
1. นายเอกชัย  วิชัยวงค์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายเจษฎา  ชูชีวา
 
1. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
 
85 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  หนองงู
2. นางสาวธานิศรา  ตู้ฉกาจ
3. นางสาวรัตติมา  จันทร์ภักดี
4. นายศราวิน  เนาว์กระโทก
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  หมวกทอง
 
1. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
2. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
 
86 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนกพร  แท่นทอง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  อินทิน
 
1. นายพีรวุฒิ  ขอบแก้ว
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายจักริน  บุตรศรีภูมิ
2. นายณัฐพล  ศรีวิชา
3. นายนพเก้า  อักษร
4. นายรัชพล  อนันทวัน
5. นายวัฒนา  มากบุญ
6. นายเฉลิมเกียรติ  สวนดง
 
1. นายประสาน  เสถียร
2. นายอิสระ  ดวงแก้ว
3. นายสรายุทธ  ทิพย์กระโทก
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  เจนไร่
2. นายกิตติ  ถวิลวงค์
3. นางสาวจิตรลดา  ศิลป์ประกอบ
4. นางสาวชลธิชา  แม่นศรนรา
5. นางสาวณัฐชยา  ใฝ่เครือ
6. นางสาวรัฐยา  มาตย์วังแสง
7. นายวัฒนา  เกิดมะเริง
8. นางสาวอริสา  เฉียงเมือง
9. นางสาวเพ็ชรรัตน์  ลือเดช
10. นางสาวโสรัตน์ดา  บำรุงไร่
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นางธมนณพัฒศ์  พะโยธร
3. นายอนุพันธ์  อินทร์พงษ์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงวราพร  กำเนิดกลาง
2. เด็กหญิงวิชุดา  ถนัดหมอ
3. เด็กหญิงเกษริน  การทหาร
 
1. นางสาวประสงค์  โพยนอก
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวประภัสสร  ขวนรัมย์
2. นางสาวอมรรัตน์  ชาติเจริญ
3. นางสาวอารดา  สุดขำ
 
1. นางสาวกรวยทอง  แย้มศรี
2. นางสมหมาย  ทองเหล็ก
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกัณพรรษา  แก่นกลาง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ชลวิทย์เลิศศิลป์
3. เด็กหญิงโยธิกา  ภาระโข
 
1. นางนิชาภา  ลาดกระโทก
2. นางสาววรรณมณี  โพธิพันไม้
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวมัชชิมา  เนื่องนา
2. นางสาววันทนา  ซื่อตรง
3. นางสาวสุพัตรา  เคียงพิมาย
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นางอุมาพร  พาละเอน
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายภานุกร  กองเพชร
2. เด็กชายสราวุฒิ  ดิษฐภักดี
 
1. นายณรงค์  กะวิเศษ
2. นายวิรพงษ์  ปะนามะเส
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สวัสดิ์ภูมิ
2. เด็กหญิงพันเอมอร  แรมพิมาย
 
1. นางสาวชุติมา  ลัดนอก
2. นางสาวศันธิวา  ชั้นกลาง
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายกัมปนาท  ประสมไก่
2. นางสาวสุพิชชา  คนพิมาย
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายกันต์กวี  ทองมา
2. เด็กชายปราบศึก  สงฆ์จันทร์
 
1. นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายฐาปกรณ์  ลาน้ำเที่ยง
2. นายอัครวิชญ์  จันคณา
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  รุุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุวิมล  เมืองจันทร์
 
1. นางจรูญ  ธรรมประชา
2. นางจิตร์นภา  อุดมผล
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วละเอียด
2. เด็กหญิงวรินยุพา  ผลาทิพย์
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายชานน  ลาดบัติ
2. เด็กชายอลงกร  หมั่นการ
 
1. นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
2. นางชญาภา  บาลไธสง
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายชลทิตย์  ลีลากุล
2. นายสกุลวงศ์  รักศิลป์
 
1. นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
2. นางสุรัตน์วดี   กุลวงศ์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวณัฐฐ์กัญญา  ไพศาลธนภัทร
2. นางสาวอภิญญา  ศรีสันต์
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายภาสวุฒิ  บำรุงนอก
2. เด็กหญิงรวิพร  เพชรบุตร
3. เด็กหญิงสงกรานต์  ลิ้มปิยินทรากูล
 
1. นายวีรจินต์  นาคะนิเวศน์
2. นายสมพล  ระวังงาน
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวกัญจนพร  แสนเจียม
2. นายสกุลวงศ์  รักศิลป์
3. นายอัมรินทร์  สุคะโต
 
1. นางชญาภา  บาลไธสง
2. นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  แฉกพิมาย
2. นางสาวอัจฉรา  กราบแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กชายพิชัยรณฤทธ์  แหลมไธสง
2. เด็กชายเพชรายุติ  โพพันนา
3. เด็กชายไกรวิชญ์  นิจไธสง
 
1. นางสาวนนท์ทิรา  ชื่นชม
2. นางสาวปิยรัตน์  สุวรรณมาศ
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. เด็กชายชินพัฒน์  กระแสโสม
2. เด็กชายณัฐฏ์  ศรีเตชะ
3. เด็กชายอนุรักษ์  แลสูง
 
1. นายชินาพัฒน์  งามพิพัฒนพงษ์
2. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
 
108 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  มามัง
2. นายนภัสรพี  น่วมคำ
3. นายวัชรินทร์  เกินรัมย์
 
1. นายชินาพัฒน์  งามพิพัฒนพงษ์
2. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  แก้วหนองแสง
2. เด็กชายนราธิป  ศรีหาบุญทัน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พูนแก้ว
 
1. นางสาวชีวรัตน์  ช่ำชอง
2. นางสาวอาจารี  เมี้ยนกลาง
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นายกรกต  ท้าวบาง
2. นายณัฐพงศ์  ปิชะโย
3. นายสุกฤษฏ์  โพธิ์สิทธิ์
 
1. นางปวีณา  ฉิมกลาง
2. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทองดีนอก
2. นายชัยณรงค์  ดงหิ่ง
3. เด็กชายศราวุฒิ  ทองดีนอก
 
1. นางสมพร  สงนอก
2. นางมะลิวรรณ  โพธิ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นายธนวัฒน์   การนอก
2. นายศราวุธ  ทองดีนอก
3. นายอภิรักษ์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นางสมพร  สงนอก
2. นางอดิภา  ผลจันทร์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงชนาภา  ปาปะปัง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิลารัตน์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ขยันงาน
4. เด็กชายธนา  ดีหนองยาง
5. เด็กหญิงเกศินี  เสาไธสง
6. เด็กหญิงไอรดา  แผ้วจันทึก
 
1. นางอารยา  ไลไธสง
2. นางวรรณภา  ทองนำ
3. นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์  ศรีธรรมา
2. นางสาวธัญญารัตน์  วันแก้ว
3. นายนนทกร  อาศัยน้ำ
4. นางสาวพินิตพร  หม่องคำกลาง
5. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงแก้ว
6. นายอรรถสิทธิ์  ทบลา
 
1. นางสมวาสน์  เกตุนอก
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. เด็กหญิงวิรัลภัส  สินถาวร
3. เด็กหญิงสกุณา  กริ่งกระโทก
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวปาริษา  จิตรพิมาย
2. นางสาวศศิประภา  นิพิมาย
3. นางสาวศิริรัตน์  ร่มพิมาย
 
1. นายพรชัย  นันทพิสิฐ
2. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  นาคร้าย
2. เด็กชายภัทรพล  สัตยารัฐ
3. เด็กชายภูวนาถ  แก้วหิน
 
1. นางสาวชีวรัตน์  ช่ำชอง
2. นายณัฐวุฒิ  อารมณ์เพียร
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นายณัฐวุฒิ  นากุดนอก
2. นายภานุวัฒน์  เชื่อฟัง
3. นายวิทยา  เนื้อนา
 
1. นายบุญพร้อม  อาจสามารถ
2. นายสามารถ  ใช้ช้าง
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สานคล่อง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาเท
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  ใยใหม
 
1. นางสาวอุไร  ยาพิมาย
2. นางสาวอรวรรณ  เยาวเรศ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นายกิตติพงษ์  นิพันธ์โท
2. นายธนายุทธ์  บุรัมสูงเนิน
3. นางสาวศิรินทรา  สุขดี
 
1. นางสาวอุไร  ยาพิมาย
2. นางจินตนา  เทพกลาง
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. เด็กหญิงรัตนวดี  ศรีวารินทร์
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  อาญาเมือง
3. เด็กหญิงอรญา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางนนทยา  ปรึกไธสง
2. นางสาวพัชรินทร์  ยาพิมาย
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  ขอสูงเนิน
2. นางสาวดวงใจ  นามราช
3. นางสาววันวิสา  บุญไธสง
 
1. นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา
2. นางสาวนันทวรรณ  ปรึกไธสง
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ถนัดหมอ
2. เด็กชายธนพงศ์  หิ้วพิมาย
3. เด็กหญิงศิริพร  ทองคลี่
 
1. นางสุจาริน  กาศก้อง
2. นางสาวนิภา  อินทร์ทองหลาง
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นางสาวธันย์ชนก  ไชยหะนาม
2. นางสาวพิยดา  คำไทย
3. นางสาวสุดารัตน์  รวมพิมาย
 
1. นางสุจาริน  กาศก้อง
2. นางสาวนิภา  อินทร์ทองหลาง
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงนิลุบล  ผาทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงมุฑิตา  มานะดี
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายปริญญา  สว่างบ้าน
2. นางสาวศิริประภา  นครไธสง
3. นายอภิวัฒน์  เกตุมาลา
 
1. นายเชาวลิต  สาตร์นอก
2. นางปิยะนุช  สุทธิสน
 
127 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงบุญหลาย  บุญมาก
2. เด็กหญิงสุมาลี  ชีรัมย์
3. เด็กชายเบญจวรรณ  ตีชัยรัมย์
 
1. นางสาวมานิตา  กระแสอินทร์
2. นางสาวรุจีพัชร  รอบคอบ
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พึ่งน้ำ
 
1. นางพรรณา  แสนคำ
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นายพงษ์ศิริ  อันไฮ
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธิชัย  ฝ้ายโคกสูง
 
1. นายอำนวย  เชื้อนิด
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กชายอภิชาติ  ตันนอก
 
1. นายภัทรวัฒน์  บุวรวงค์เสาร์แก้ว
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. นางสาวสุธิดา  จันทร์ไทย
 
1. นางประทุม  แทวกระโทก
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วจันดี
2. เด็กชายนนทวัช  วุฒิงาม
 
1. นางสมพร  สงนอก
2. นางสาวพรนภา  สงนอก
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นางสาวพรทิพย์  เหมือดสันเทียะ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ทองดีนอก
 
1. นางสมพร  สงนอก
2. นางสาวพรนภา  สงนอก
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายอนุชา  กองพา
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายพีระพัฒน์  พงษ์นุรักษ์
 
1. นายฤทธิชัย  ทูลไธสง
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายเชาวนนท์  ทองลาด
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายธีระยุทธ  ทองลาด
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวกัลยา  ช่างไม้
2. เด็กหญิงกัลยา  เอสันเทียะ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขอินทร์
4. เด็กชายก้องเกียรติ  หมั่นสาร
5. เด็กชายคมกฤษ  แก้วเขียว
6. นายชินวัตน์  ยางนอก
7. เด็กหญิงณัฐชยา  จีนกะจัน
8. เด็กชายณัฐพล  ชินโคตร
9. เด็กชายธนสรรค์  บางประทุม
10. นางสาวนิลาวรรณ  อินทร์ทอง
11. เด็กหญิงปีย์รดา  สนเอี่ยม
12. เด็กหญิงพรนภัส  สาระรัตน์
13. เด็กหญิงมินทร์ธฎา  ร่วมกูล
14. เด็กหญิงวราพร  คมพิมาย
15. เด็กหญิงวรินธร  ยั่งนา
16. เด็กชายวาทิยากร  อ่อนแก้ว
17. เด็กหญิงวิยะดา  บัวงาม
18. นางสาวศศิวรรณ  ปัจจัยโคถา
19. เด็กชายศุภชัย  สียางนอก
20. เด็กชายสิทธิพงศ์  บุญถึง
21. นายสิทธิวัฒน์  อ่ำเอี่ยม
22. นางสาวสุดารัตน์  จันทะโร
23. นายอภิวัตน์  จุปมัดถา
24. เด็กหญิงอรทัย  สงสุแก
25. เด็กชายอรวรรณ  สงสุแก
26. เด็กหญิงอิศราพร  นิราราช
27. เด็กหญิงเกสร  ผันกาศ
28. นายเด่นชัย  สวัสดิผล
29. เด็กชายไชยกฤษณ์  วงศ์ศรีแก้ว
30. เด็กหญิงไอช์รัชดา  ค้าขึ้น
 
1. นายเรืองชัย  อุดมผล
2. นายพลอัษวพล  พรหมประดิษฐ์
3. นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี
4. นางณัฐกฤตา  อรรถวัน
5. นายมานพ  ชูตระกูล