รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 3
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางชลิดา  อนุกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวธนัฏฐา   งอยตะคุ
 
1. นางสาวลำไพ   เหรียญตะคุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. นางสาวมลชนก  โพธิ์นอก
 
1. นางสะอาด  สุขเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาววันเพ็ญ  สอนสำโรง
 
1. นางณัชธริกา  สรเพชญ์พิสัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงวรุศิญา  ธรรมวงษ์
 
1. นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายอรรณพ   แสนโสภาวรรณ
 
1. นายสิทธิเดช   สอนจังหรีด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. เด็กหญิงเพลงพิณ  สิงห์สุวรรณ์
 
1. นางสะอาด  สุขเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายชนะพล   พิลาพล
 
1. นางสายเพชร   จันทรุทัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวจันทรา   เปล้ากระโทก
2. นายภูมิลักษณ์   มาดี
3. นายวิศรุต   ต่วนดอน
 
1. นายอาทิตย์   มะสูงเนิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 1. เด็กหญิงดอกอ้อ  แก่นลา
2. เด็กหญิงนประภา  คาถาพันธ์
 
1. นางโสภา  แสงจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวชโลธร  อับนาค
2. นางสาวเบญญาภา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
2. นางสาวรัศมี  ปิยะพรหมศิริ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายกฤศนวัต  ธรรมกาโร
2. เด็กชายพัชระ  ปะกัง
3. เด็กหญิงศรุชา  ศุภกรดำรงชัย
 
1. นางสาวสายพิน  รากกระโทก
2. นางสาวกนกวรรณ  ผัดกระโทก
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกิตติมา  รัตนโกศล
2. เด็กหญิงณภัทร  วัฒนาชีพ
3. เด็กชายอชิร  โคตรแสนลี
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน
2. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวนิลาวัลย์  เพลงสระเกษ
2. นางสาวสิรินภา  นานอก
3. นางสาวสุภาพร  นาคมณี
 
1. นายนพกุล  ปุคลิต
2. นายขจรศักดิ์  ปะนะภูเต
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลอยนอก
2. เด็กหญิงสุนิษา  บินไธสง
 
1. นายอนันต์  มณีกัญย์
2. นางสาวกรรณิการ์  ฉัตรครบุรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายมังกร  ศิริเมฆา
2. นายสรนันท์  แซ่จาง
 
1. นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์
2. นางดวงเดือน  ชุ่มผักแว่น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงอารญา  ปานรัตนะ
 
1. นางอุไร  กลำเงิน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวอารีรัตน์  ไขแสง
 
1. นางอุไร  กลำเงิน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ฝ้ายคำ
2. นางสาวพรรณนิษา  ศรีทับทิม
3. เด็กชายวัฒนา  ปัดอินทรีย์
 
1. นางสาวกรกนก  พากิ่ง
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวนพายุ   ปิดตังละพา
2. นางสาวนฤมล  จูกระโทก
3. นางสาวนิตยา  เนียมไธสง
 
1. นางปราณี  เพชรประไพ
2. นางสาวกรกนก  พากิ่ง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  แก้วนอก
2. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เลไธสง
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสนาะกลาง
 
1. นายชัยวุฒิ  ปทุมรังสรรค์
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวพิชญา  สายกระสุน
2. นางสาวสุชารัตน์  อุชี
3. นายเขมทัต  วัดกระโทก
 
1. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
2. นายชลทิตย์  ใหญ่กระโทก
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกนกรดา  ลามสระน้อย
2. เด็กหญิงชมภูนุท  ยศสระน้อย
3. เด็กชายชยาทิต  รัตนโกศิล
 
1. นางสาวไปรมา  แนมขุนทด
2. นางสาววัลลภา  คิดเห็น
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวปนัดดา  วงศ์อินทร์อยู่
2. นางสาวพิมประภา  มาลัย
3. นายศิวดล  อินนอก
 
1. นางเพ็ญนภา  ไชยรา
2. นายภาณุพล  ระย้าทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายทรงพล  นะวะนิน
2. เด็กชายปฎิพัทธิ์  จอมคำสิงห์
 
1. นางปราณี  เพชรประไพ
2. นายชัยวุฒิ  ปทุมรังสรรค์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายพงศกรณ์  พาพันธ์
2. นายยุทธนากร  สียางนอก
 
1. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
2. นายชลทิตย์  ใหญ่กระโทก
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  โคตรเสนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อาจยัง
 
1. นางสุภาวดี  พุฒทองหลาง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เชตนุช
2. นายพิจิตร  ศรีษะนอก
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  โลกระโทก
2. เด็กหญิงทิติยากร  ชอบมวย
3. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ศิลา
4. เด็กหญิงภารดี  สิมมาทอง
5. เด็กหญิงอริศรา  สุภสร
 
1. นางสาวอภิณฬาวรรณ  คิดเห็น
2. นางสาวนิภาวรรณ  แอบกระโทก
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายจตุพล  สุดกระโทก
2. นางสาวนริศรา  เณรทอง
3. นางสาวบุณฑริก  อุทธวัง
4. นายพชรพล  แสงภารา
5. นางสาวอัญชลี  สีแสด
 
1. นางสาวอภิณฬาวรรณ  คิดเห็น
2. นางชลธิชา  เพราะขุนทด
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงธนัชชา  คูณขุนทด
2. เด็กชายประพัฒน์  กำสระน้อย
3. เด็กหญิงวาสนา  พุทสระน้อย
4. เด็กหญิงสุชัญญา  โภชจะโปะ
5. เด็กหญิงอทิตติยา  พิมพ์ทอง
 
1. นายวรพงษ์   นิธิการุณย์เลิศ
2. นางสาวศิวากร  กิติลือ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกุหลาบ  แพงไธสง
2. นางสาวธิดารัตน์  พลซ้าย
3. นางสาวสุชาดา  ก้อนบุญไสย์
4. นางสาวสุภาวดี  มาศนอก
5. นางสาวเนื้อทิพย์  อ่อนสำโรง
 
1. นายอนุสรณ์  ลบสันเทียะ
2. นางพรพรรณ  แก้วหาญ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ย่อมกระโทก
2. เด็กหญิงตริตาภรณ์  พิมพ์พงษ์พัฒน์
3. เด็กหญิงปณิสรา  รุนกระโทก
4. เด็กชายศุภชัย  พันตะคุ
5. เด็กหญิงอติกานต์  บุปผา
 
1. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
2. นางสาวอภิญญา  พุทธชาติ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกานต์รวี  ซอจะโปะ
2. นายชนาธิป  แสงเปล่งปลั่ง
3. นางสาวมุกสกุล  สินทูล
4. นางสาวศิวพร  จันทร์สันเทียะ
5. นางสาวอภิญญา  ศรศรี
 
1. นายอภิชัย  พุทธรักษา
2. นายวรพงษ์  นิธิการุณย์เลิศ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  นาคเมือง
 
1. นางเมตตยาภรณ์  ไวว่อง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวอัจฉราพรรณ  เลียบกระโทก
 
1. นายเสกสรรค์  ประเมศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายภูวดล  ทิพรม
2. เด็กหญิงอุรัสยา  เขตหนองบัว
 
1. นายอนุสรณ์  ลบสันเทียะ
2. นางทับทิม  อุทัยวรรณ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวพัชรภีร์   ปนตะคุ
2. นายอลงกรณ์   สดศรีประเวศ
 
1. นางจินรัตน์  พิทยาบูรณ์
2. นางสาวเสน่ห์  ฉวยกระโทก
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกัลยา  เวฬุวาปี
2. เด็กหญิงจิตตา  การช่าง
3. นางสาวจิราวดี  ลีปอพาน
4. นางสาวชลฎา  ใหญ่กระโทก
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  สีจันทึก
6. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  ศรีสมุทร
7. เด็กหญิงรัตนา  ภาวเหลือง
8. เด็กหญิงศิริกัญญา  คลองแสนเมือง
9. นางสาวเชิงตะวัน  โยงกระโทก
10. เด็กหญิงเปรมใจ  สีม่วงกลาง
 
1. นายอนุสรณ์  ลบสันเทียะ
2. นางทับทิม  อุทัยวรรณ์
3. นางสาวยุวรี  จีนทองหลาง
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เนินทอง
2. นายธนเดช  กวดนอก
3. นางสาวนิตยาภรณ์  สีกระโดน
4. นางสาวพรนิภา  สีโท
5. เด็กชายภูมินทร์  จินาลักษณ์
6. นางสาววนิชญา  ขุนนอก
7. นายวิชัย  ชัยรัตน์
8. นางสาวสมทรง  บุตรนอก
9. นางสาวสาวิตรี  สุบกระโทก
10. นางสาวสุดารัตน์  มัตถิตานัง
11. นายอภิชาติ  รู้แสวง
12. นางสาวอาทิตยา  ลีกระโทก
13. เด็กชายอาทิตย์  วงศ์ภาพ
14. นางสาวอิงลดา  วันแก้ว
15. นายอุดมศักดิ์  ใหญ่กระโทก
 
1. นายเจษฏา  ปาปะกัง
2. นางสาวกรรณิกา  บุตรทะศรี
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นายณัฐพล   สวยกลาง
2. นางสาวรัตนากร  จงรวยกลาง
 
1. นายประยง  กำประโคน
2. นางสาวสุนทรี  หมั่นวาจา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายวทัญญู  สุภาวงศ์
 
1. นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวมัลลิตา  พอกสนิท
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายภูริโต  สืบเหล่างิ้ว
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มากบุญ
 
1. นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวอทิตยา  แก้วประทุม
 
1. นางสาวสุภาพร  คำศรี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายเกื้อกูล  รักสนิท
 
1. นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวอรยา  บัวสระน้อย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายพลฐวรรษ  ยิ่งเรืองอาริยะ
2. เด็กชายยุทธนา  ลาสุดี
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
2. นางสาวสุภาพร  คำศรี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายพีระพัทธ์  สีเเก้วน้ำใส
 
1. นายกิตติเกษม  ทรงบัณฑิต
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  ผลพิมาย
 
1. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายธิมากร  สาคร
2. เด็กชายสถาพร  เกษกุล
3. เด็กชายอนุชา  เพ็ชรพินิจ
 
1. นายศิริวัฒน์  ใหญ่กระโทก
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นายรัฐธรรมนูญ  อ้อมชมภู
2. เด็กชายศราวุธ  สมพงษ์
3. นายเกรียงศักดิ์  สีดาน้อย
 
1. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาววริศรา่  ไทยน้อย
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จปันครบุรี
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เพชรเกษม
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  โจทย์กิ่ง
2. นางสาวกุลสตรี  เสนาบุญ
3. นายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
4. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
5. เด็กหญิงปนัดดา  จปันครบุรี
6. นางสาวมนัญญา  เรืองรัตนา
7. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
8. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
3. นายศักดิ์ชัย  คำยืน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เหกระโทก
2. นางสาวกุลสตรี  เสนาบุญ
3. นายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
4. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
5. นายตะวัน  รินกระโทก
6. เด็กหญิงปนัดดา  จปันครบุรี
7. นายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
8. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
9. นางสาวมนัญญา  เรืองรัตนา
10. นายวรวิช  รุนกระโทก
11. นางสาวศิริพร  จันทวายศ
12. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
13. นายอนุสิทธิ์  มะโน
14. เด็กหญิงอรวรรณ  เพชรเกษม
15. นางสาวโสภิดา  จรรยา
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  ประจิต
2. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
3. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
4. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  เรือนเพชร
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ยอดเยี่ยม
3. เด็กชายณัฐกิต  เรืองศักดิ์
4. เด็กชายพีรภัทร  ปฏิวรณ์
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
2. นายธีรศีกดิ์  ตรีชะลา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญล้อม
2. นางสาวณัฐฐิกานต์  โฮนกระโทก
3. นายณัฐพล  ผลาวงค์
4. นายตฤณวรรษ  ดีแล้ว
5. นายพลวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
2. นายธีรศีกดิ์  ตรีชะลา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ณะศิริ
2. เด็กหญิงกุลลัธ  บุญประสาน
3. นายคเชนทร์  ตรีฉิมพลี
4. เด็กหญิงจันทิมา  สุดกระโทก
5. นางสาวจิรนันท์  ชอบพรมราช
6. เด็กชายจีรศักดิ์  เกตุนอก
7. นายชัยวัฒน์  สนสระน้อย
8. เด็กหญิงชุลีกร  หารคำ
9. นางสาวณัญมน  มรกฎ
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุเมธานนท์
11. นายณัฐพงษ์  สุขตะคุ
12. นางสาวณัฐสุดา  สิงห์ดอน
13. นายตะวัน  เลิศสระน้อย
14. นายทรงศักดิ์  สุขตะคุ
15. นายธนกฤต  ถนอมสัตย์
16. เด็กชายธนากร  สินปรุ
17. เด็กหญิงธีรธิดา  ดุลไธสง
18. เด็กหญิงนรกมล  แสนฉิมพลี
19. นายนัทธพงศ์  แปลกจังหรีด
20. เด็กหญิงพรทิพย์  เพียรโพธิ์กลาง
21. นางสาวพัชราภรณ์  เนยสูงเนิน
22. เด็กหญิงพิชาพร  ทองคำสุข
23. นางสาวพิมพ์ลภัส  ชิดสระน้อย
24. นายพิสิฐ  ปรุงกระโทก
25. เด็กหญิงภิชชาพร  หอมขุนทด
26. เด็กหญิงรักษิกา  แสงนอก
27. นายวัชรพงษ์  หารคำ
28. นายวิสิฐ  ป้องทองหลาง
29. เด็กชายสหภาพ  อถมพรมราช
30. นายสิทธิโชค  ยิ่งยง
31. นางสาวสิรินทิพย์  สังข์ดอน
32. เด็กหญิงอธิชารัตน์  ช่องกิ่ง
33. เด็กชายอนุวัฒน์  รมยาคม
34. นายอภิชัย  ชูทอง
35. นายเฉลิมเกียรติ  ทุมจังหรีด
36. เด็กหญิงเอื้อมพร  มาอยู่
37. นางสาวใจงาม  บุญคำ
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
2. นายมานะ  พิณจะโปะ
3. นางสาวจุฑาพร  วัชรวิทยานนท์
4. นางสาวพรธิวา  วงษ์สอาด
5. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
6. นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีแสด
2. นางสาวกฤษณา  ไร่กระโทก
3. นางสาวกัลยา  ทาบุญ
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนกระโทก
5. นางสาวขวัญฤดี  ศรีลาโคตร
6. เด็กชายจักรพงษ์  ไปนี้
7. นางสาวณัฐธิดา  บุญไธสง
8. นางสาวณิชาภัทร  แต้มครบุรี
9. เด็กชายดนุพล  พรมศรี
10. นางสาวทานตะวัน  ชาวสวน
11. นายธณาทร  ดีบาล
12. เด็กชายธันวา  เนินสวัสดิ์
13. นายนนทวัฒน์  ทาทม
14. นางสาวนภัสนันท์  แขดอน
15. นางสาวนราภรณ์  โยงกระโทก
16. นายนรินทร์  วิชิตปรีชานันท์
17. นางสาวนริศรา  ภูมิแกคำ
18. นางสาวนวลวรรณ  แต้มงาม
19. นางสาวนัทฑริกา  บำเพ็ญพงษ์
20. นางสาวนิชาภา  ยวงเพชร
21. นางสาวนิศาชล  วงษ์จำปา
22. นางสาวบุษยาคัม  หุบกำปัง
23. นางสาวบุษราคัม  จรัสรัมย์
24. นายปฏิภาณ  เพ็ชรบุรี
25. เด็กชายปรเมธ  เปรมกระโทก
26. นางสาวพรสุดา  ชมศรี
27. นางสาววงศวิไล  กลิ่นทอง
28. นางสาวศิริยุบล  เกิดสีทอง
29. นางสาวสกาวจันทร์  หนันดี
30. นายสัณหพจน์  ม่วงขาว
31. เด็กหญิงสาวิตรี  ช่อทอง
32. นางสาวสาวิตรี  ต้มจันทร์
33. นางสาวสิรินทรา  ดีเอิบ
34. นางสาวสุจิตตรา  คำแพง
35. นางสาวสุณิสา  หมวดไธสง
36. นางสาวสุดารัตน์  เศษสุวรรณ
37. นางสาวสุภาวดี  ผาสุก
38. นายอธิพงษ์  สนิทนา
39. นางสาวอลิตา  จันทร์นวล
40. เด็กชายอัมรินทร์  วัดกระโทก
 
1. นายวิลาศ  ดวงเงิน
2. นายบุญมี  รัตนโกศล
3. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
4. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
5. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายณัฐพล  แก้ววิจิตร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  บุญลาด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงภิชชาพร  หอมขุนทด
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวสุดารัตน์  เศษสุวรรณ
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายภคินทร์  นิธิทรัพย์
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายอุดมศักดิ์  เทียนกระโทก
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงพรพิมล  เลากระโทก
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  ค้อมกลาง
 
1. นางสาวกฤษณ์ชญาภา  ประธาน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงธันชนิต  มุ่งดี
 
1. นางสาวกฤษณ์ชญาภา  ประธาน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ยอดเยี่ยม
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  บุญลาด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายอภิชัย  หมั่นนางรอง
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงดาวประกาย  ต่ายกระโทก
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวชุติกาญจน์  ผิวแดง
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายจีรศักดิ์  เกตุนอก
2. นายชัยวัฒน์  สนสระน้อย
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  ถายะ
4. นายณัฐพงษ์  สุขตะคุ
5. นายธนกฤต  ถนอมสัตย์
6. นายนัทธพงศ์  แปลกจังหรีด
7. นายสิทธิโชค  ยิ่งยง
8. เด็กชายอนุวัฒน์  รมยาคม
9. นายอภิชัย  ชูทอง
10. นายเฉลิมเกียรติ  ทุมจังหรีด
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
2. นายมานะ  พิณจะโปะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกชกร  อ่อนจังหรีด
2. เด็กหญิงกรกฎ  อ่อนจังหรีด
3. เด็กชายกฤติ  ยุทธนารักษ์
4. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ฉัตรเมืองปัก
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สอนจะโปะ
6. เด็กหญิงกัญยาณี  ญาติตะคุ
7. เด็กหญิงคนาวุฒิ  แสงมณี
8. เด็กหญิงจินดาพร  พูนผล
9. เด็กชายชัยนันท์  สมัครณรงค์
10. เด็กชายชัยวัฒน์  รักใคร่
11. เด็กชายชัยวัฒน์  ฉัตรพลกรัง
12. เด็กหญิงณัฏฐา  มานะ
13. เด็กชายธณัสพงษ์  ดาวกุลน้อย
14. เด็กชายธนกฤษ  ศรีงาม
15. เด็กชายธนวัฒน์  แสงปัก
16. เด็กชายธนาธร  ศรนารายณ์
17. เด็กหญิงธันยพร  หัสดี
18. เด็กชายนครินทร์  มุ่งหวังกลาง
19. เด็กชายนราธิป  ท่องพิกุล
20. เด็กชายปริภัทร  โชติชินธันย์
21. เด็กหญิงปลายฟ้า  สีหามาศ
22. เด็กหญิงปวีณา  เคียนสระน้อย
23. เด็กหญิงพัชริดา  แสงอรุณ
24. เด็กหญิงพัทธนันท์  ไฝกิ่ง
25. เด็กชายพิทักษ์กุล  ช้อนทอง
26. เด็กหญิงพิมมาดา  เงียบกีง
27. เด็กชายภคินทร์  นิธิทรัพย์
28. เด็กหญิงรวิพร  อ่านดอน
29. เด็กชายลภัสทนันท์  ศิลาพิมพ์
30. เด็กหญิงวนิดา  วาสเกษม
31. เด็กหญิงวริชา  เรศจะโปะ
32. เด็กชายวสันต์  ต้นจันทร์
33. เด็กชายวัชรชัย  น้อยหนองสวง
34. เด็กชายศุภโชค  ชัชวาลย์
35. เด็กหญิงสุชาดา  หุ่นเมืองปัก
36. เด็กหญิงอพัดชา  เยี่ยมสันเทียะ
37. เด็กหญิงอลิสา  ฟรีแมน สมิธ
38. เด็กหญิงอังศุมาลี  รัตนดอน
39. เด็กชายเวลารัช  การเกษม
40. เด็กชายแด่ภูไพร  หวังภูกลาง
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณ์ธิดา  หอมกลาง
2. เด็กหญิงกุลปรียา  ขันชัยภูมิ
3. นางสาวช่อผกา  รากกระโทก
4. นายธีระศักดิ์  เรืองกระโทก
5. เด็กชายภควา  บงกชปทุมพัฒน์
6. นายวีรภัทร  นาทุ่งมน
7. นายศุภชัย  แสวงเงิน
8. นางสาวอนัญญา  ขอนกระโทก
9. นางสาวอารยา  อ่วมกระโทก
10. เด็กชายโกวิทย์  ช้อนผักแว่น
 
1. นายศักดิ์สทธิ์  ชวนสรรค์
2. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกาญจนาวัฒน์  บุญมั่น
2. เด็กหญิงพรนภา  แสนตื้อ
3. เด็กหญิงวิยะดา  ศรีภักดี
4. เด็กหญิงศิขรินธาร  บุตรพินธุ์
5. เด็กหญิงศิริทรัพย์  ปัญญาธนาธาร
6. เด็กหญิงอรณิชา  สมสา
 
1. นางสายฝน  นามศรี
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวจารุรัตน์  สวยพรมราช
2. นางสาวจินตรา  หุนทะเล
3. เด็กหญิงปิยนันท์  นราสูงเนิน
4. นางสาวพชรชนก  ไฝโภชนา
5. เด็กหญิงรัตนา  ปะกะถัง
6. นางสาวอภิญญา  วันสา
 
1. นางสายพอ  บัวผัน
2. นางสาวรัชวิน  โปร่งสูงเนิน
3. นางสาวจันทร์จิรา  มลิพันธ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  ทวนกิ่ง
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ทองเสน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ทานจะโปะ
4. เด็กหญิงจีรนันท์  แรมฉิมพลี
5. เด็กหญิงชัญญานุช  โครตพรหม
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทูนนะเหม
7. เด็กหญิงพลอย  ประคอง
8. เด็กหญิงภูพิงค์  พิมพ์โพธิ์กลาง
9. เด็กหญิงลักษิกา  รักตะขบ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลั่นสระน้อย
11. เด็กหญิงอภิรัสนา  ฤทธิเดช
 
1. นางสาวพรธิวา  วงษ์สอาด
2. นางสาวศุภรัตน์  มะธิโต
3. นางสาวอนรรฆพร  ลิไธสง
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวกมลพรรณ  ทองครบุรี
2. นางสาวกัญญาภัทร  เรืองกระโทก
3. นายทศพร  ชุบกระโทก
4. นายธนธรณ์  แอบกระโทก
5. นางสาวพรรณพิไล  มุลาสเก
6. นางสาวพัชราภา  สีคำมื้อ
7. นายภานุวัฒน์  นอกสำโรง
8. นายมนตรี  เสริฐกระโทก
9. นายมนต์มนัส  พิศาลวนิชย์กุล
10. นายรังสฤษฎ์  ชูขวัญ
11. นางสาววันสิริ  ล้อมกลาง
12. นางสาวสุนิตา  แขจังหรีด
 
1. นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
2. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
3. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายพีรวัส  กลิ่นดอนวนากูล
2. นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ
 
1. นายประเสริฐ  กลอนครบุรี
2. นายณัฐชัย  ละมุลครบุรี
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายศรัณย์  บาลศิริ
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 92.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวปรางค์วลัย  หวังช่วยกลาง
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายภัทรดนัย   หัสครบุรี
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกรุณา  หล้าสุวงษ์
 
1. MissZhu  Dandan
 
96 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวหทัยชนก  บุญอารีย์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงนันทัชพร   สร้อยขจิตกุล
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวศุภมาส   ด่านนอก
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวจิราพร  ทันงาน
2. นางสาวพัชรินทร์  เหลืองทอง
3. นางสาววริษฐา  ยอดไธสง
4. นางสาวสุนิตา  จันทร์จิตร
5. นางสาวอรอุมา  เสมามิ่ง
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
100 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายกสิณพจน์   โวหาร
2. นายธวัชชัย   สุดเนื้อทอง
3. นางสาวนันทิศา   สอนสันต์
4. นางสาวปริญญาพร   ชาตา
5. นายรัชชานนท์   ธนานพคุณชัย
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ทวีเดช
 
101 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวพรรษา  นนคำพันธ์
2. นางสาวอาทิตยา  จันทสิทธางกูล
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายดนุพัฒน์  ลาดกระโทก
2. เด็กชายธนพงษ์  สาละ
3. เด็กชายธนวัฒน์  ถนอมทรัพย์
4. เด็กชายธีระศักดิ์  บุญลาภ
5. เด็กชายนิธิภัทร  ดีละเมียด
6. เด็กชายมาร์ติน  อัลเลนชไตน์
7. เด็กชายวาคิม  คัชนะแสง
8. เด็กชายอมรเทพ  บุญตาม
 
1. นายวัชรินทร์  ซอมขุนทด
2. นายประเสริฐ  แก้วหาญ
3. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายกัมพล  เชื่อมรัมย์
2. นายนนทวัฒน์  พุฒซ้อน
3. นายปรัชญา  ดอนแก้ว
4. นางสาวมัฑนากร  เหล่าก้อนคำ
5. นายศักดิ์สิทธิ์  ทิมูลนีย์
6. นายศุภชัย  บุญปก
 
1. นายสพโชค  โตเหมือน
2. นายศรีคิง  แสงพรม
3. นายอดิศักดิ์  มือขุนทด
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกนกวรรณ  ยัมนิรัญ
2. นางสาวกรรธ์ศรชน  บุษบา
3. นางสาวกาญจนาภา  อาษาสนานนท์
4. นายชโนทัย  ธนรรถพงษ์
5. นางสาวณัฐณิชา  จูกระโทก
6. นางสาวนัสนันท์  ธูปกลาง
7. นางสาวประวิสา  พะนะจะโปะ
8. นางสาวพิพ์ลภัส  ฮวดเฮง
9. นางสาววาทินี  แพงกิ่ง
10. นางสาวแพรวพิณี  คล้ายสุบรรณ์
 
1. นายพงศธร  กาศพรมราช
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกานดา  ยากระโทก
2. เด็กหญิงชลธิชา  เตาตะขบ
3. เด็กชายอาคม  แปลงอาวุธ
 
1. นางนิชา  แสงกระโทก
2. นายณัฐวุฒิ  อนุกูล
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายจักรกฤษ  เฉื่อยไธสง
2. นางสาวจิราภา  ฉัตรจังหรีด
3. นางสาวสายฝน  จรกระโทก
 
1. นางสุวรรณี  อินธิแสง
2. นางญาณันธร  ปัดสาโก
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. นางสาวปาริชาติ  ยมสันเทียะ
2. นางสาวศิริการณ์จนา  คำทรัพย์
3. นางสาวสุมาลิน  ขอศิลกลาง
 
1. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ไสยศาสตร์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ตราพระสำโรง
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงธันยรินทร์  เทพวงศ์
2. เด็กหญิงพิมรพัทธ์  สมนาม
 
1. นางพิสชา  ยังกระโทก
2. นางสาวปิตุพร  แสนุวงค์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวปาริฉัตร  บุญสุข
2. นางสาวเพชรลดา  บุญตาม
 
1. นายธีรชัย  สายรัตน์
2. นายปฎิภาณ  พาจะโปะ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายคณิศร  เดชะคำภู
2. เด็กชายนฤดล  รมยาคม
 
1. นางสาวนิรามัย  เชิดเมืองปัก
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายพิเชฐพงศ์  ทอจะโป๊ะ
2. นายอศลย์  อุฒาธรรม
 
1. นางสาวนิรามัย  เชิดเมืองปัก
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงปภัสรา  ไชยรัมย์
2. เด็กหญิงระวีวรรณ  มหาเวช
 
1. นางสาววรัติญา  ไพลกลาง
2. นายศรีคิง  แสงพรม
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงเกตติกา  แก่นกระโทก
2. เด็กหญิงแสงดาว  ไผครบุรี
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณภา  ก้อนกระโทก
2. เด็กหญิงอมาวศรี  พิระชัย
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายชลชาติ  เบญจวัฒนะศิริ
2. นายธีรยุทธ  พรหมบุตร
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวชลธิชา  บุญนาสำโรง
2. นางสาวอภิญญา  แย้มกระโทก
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวดารารัตน์  ศรีเกษม
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กหญิงสิริยากร  ชื่นยะปรอก
2. เด็กหญิงสุทธิชา  เขียนภักดี
3. เด็กหญิงสุภาพร  แทนพรมราช
 
1. นางสุธินี  คะเลรัมย์
2. นางสาวสุุรีรัตน์  โฆษวิฑิตกุล
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. นายจตุพล  เลิศสำโรง
2. นางสาวฐิติมา  ทดกิ่ง
3. นางสาวเดือนนภา  อู่สูงเนิน
 
1. นายปรวิชญ์  นามสน
2. นายธีรพงษ์  กันตะคุ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. นางสาวศรัณยา  ซองกิ่ง
2. นายโชคอนันต์  ศรีระกิ่ง
 
1. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายพชร  ทวีโชคธนโชติ
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ตังอนุสรณ์สุข
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แซ่ตัง
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวรัฐยา  แสนสามารถ
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายกฤชณรงค์  สุพรรณดี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  แก้วกิ่ง
3. นายภาคภูมิ  เปลี่ยนสำโรง
 
1. นางทัศนา  ฉิมณรงค์
2. นางสาวอรวรรณ  คิดถูก
 
123 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงธนิตา  แก้วกิ่ง
2. เด็กชายวรปรัชญ์  บุญเคหา
3. เด็กชายสันติภาพ  ชนะภัย
 
1. นางทัศนา  ฉิมณรงค์
2. นางสาวอรวรรณ  คิดถูก
 
124 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายปองพล  หมอประคำ
2. นายศุภวิชญ์  อาชาวาสนา
3. นายเจษฎา  ลาธิโน
 
1. นางทัศนา  ฉิมณรงค์
2. นางสาวอรวรรณ  คิดถูก
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายธนพล   วิเวกกิ่ง
2. เด็กชายศุภกร  ชุลีกราน
3. เด็กชายอดิสร  คำกิ่ง
 
1. นายมนัส  มีสีผ่อง
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. นายนฤนาท  หนองเหล็ก
2. นายนิกร  ทราบตะขบ
3. นายอนุภัทร  มะยมทอง
 
1. นายสมมิตร  เครื่องกลาง
2. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงธิดาพร  พลหาญ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ญาณโอสถ
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  หอมแสง
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นายดำรงค์ฤทธิ์  คำสงวน
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เชิงกระโทก
2. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  จ่อยครบุรี
3. เด็กหญิงจันทมาศ  ชุมกระโทก
4. เด็กชายธีรภัทร  ถาดครบุรี
5. เด็กชายพันธ์ศักดิ์  งบกระโทก
6. เด็กหญิงยุภาวัลย์  ไผครบุรี
 
1. นางอรุนณี  กินกิ่ง
2. นางสาวธันยชนก  แก้วอำไพ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายกิตติกรณ์  กุมพยาน
2. นางสาวขนิษฐา  พรมประดิษฐ์
3. นางสาวจุฑามาศ  เกินกลาง
4. นางสาวณัฐยา  อบอุ่น
5. นายธวัชชัย  พลวงงาม
6. นางสาวศิรินภา  แว่นศิลา
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นายปิโยรส  จงใจกลาง
3. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวจิระนันท์  แจ้งจิต
2. นางสาวชไมพร  สิงห์ขร
3. นางสาวปัทมาวดี  สีดา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ยอดลี
2. นางทองใส  ยอดลี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงฐณธิการณ์  พึ่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ปฏิอัตต์โยธิน
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  พุ่มดียิ่ง
 
1. นายการุณ  แสงสว่าง
2. นางสาวกัญญารัตน์  นิตยวัน
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงพรศุกร
2. นายพีรพัฒน์  ผาโพธิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  อิ่มพรมราช
 
1. นายทองยศ  นามวงษา
2. นายชัชวาล  เลิศตะคุ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญมาส  งามเนตร
2. เด็กหญิงมาริสา  โมรัฐเถียร
3. เด็กหญิงมุฑิตา  พุทธแก้ว
 
1. นางสาวภชสร  เพตาเสน
2. นางสาวสุลาวัลย์  ศรีวิจารณ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวกมลชนก   พันชนะ
2. นางสาวนิภาภรณ์  การไสย์
3. นางสาววารี  สวนฉิมพลี
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงรมิตา  สินจังหรีด
3. เด็กหญิงไอรินทร์  พงษ์กลาง
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นายปิโยรส  จงใจกลาง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวกนกวรรณ  เทียนทอง
2. นางสาวพรพิมล  พิศนอก
3. นางสาวสุปราณี  วิชารัก
 
1. นางสาวศศิธร  ธนูปกรณ์
2. นางธัญญรัศม์  สะเทิงรัมย์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงจิตรรัฐฌาษ์  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  กิ่งนอก
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วระเวีย
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นายปิโยรส  จงใจกลาง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวดวงใจ  เอื้อยฉิมพลี
2. นางสาวปัณณพร  ปาลวัฒน์
3. นางสาวศุภาพิชญ์  กาญจวณิชย์กุล
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  ศิริยานนท์
2. นางสาวจุฑาพร  วัชรวิทยานนท์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มูลคำน้อย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทรวงโพธิ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จอดนอก
 
1. นางสาวภชสร  เพตาเสน
2. นางสาวสุลาวัลย์  ศรีวิจารณ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวณิชกานต์  อานไธสง
2. นางสาวนาฏญา  บุญปัญญา
3. นางสาววีระนุช  ตุ่นปรุ
 
1. นายทรัพย์  จิตพิมาย
2. นางสาวสุลาวัลย์  ศรีวิจารณ์
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทบง่อม
2. เด็กชายนิธิพงษ์  ละอองศรี
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  คำลือชา
 
1. นางธันยชนก  แก้ววิเศษ
2. นายพิชนันท์  ขันอาสา
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กชายธีรพล  พิมรัตน์
2. นางสาวสุวรรณภา  บุญเรือง
 
1. นายบรรลือศักดิ์  สำรวมรัมย์
2. นายวรายุทธ  บุญวงค์
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายธีรนัย  แปะตะขบ
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายกิตติกรณ์  เสนีโสด
 
1. นายบุญมี  รัตนโกศล
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายเอกรัตน์  คัชนะแสง
 
1. นางปราณี  เพชรประไพ
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายฉัตรมงคล  โคระคา
 
1. นายบุญมี  รัตนโกศล
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายณัฐชนน   บุตรพินธุ์
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว